• Kozmetika

  Višješolski študijski program

 • Velnes

  Višješolski študijski program

VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je zasebna višja strokovna šola, ki v Sloveniji zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v programa Kozmetika in Velnes. Verjamemo, da ta rezultat ni naključje, pač odraz kakovostnega dela, široke mreže delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ugleda šole in številnih možnosti za razvoj posameznika tako na osebnem kot na profesionalnem področju, ki jih šola študentom ponuja.

Večina višjih strokovnih šol nima enotne strokovne in vsebinske usmeritve. VSŠKV pa združuje (in bo združevala) le sorodne in vsebinsko povezane študijske programe z naslednjih področjih:

 • nega in lepota,
 • dobro počutje (wellness),
 • zdravje in zdrav ter uravnotežen življejski slog.

Pri programski shemi, razvoju in izvedbi programov, sledimo ciljem EU projektov Vital in Time-well, APHRO modulom izobraževanja in sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu - predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na razvoj človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.

VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana izvaja dva akreditirana javnoveljavna višješolska študijska programa:

 • program Kozmetika in
 • program Velnes.

Nekaj skupnih značilnosti:

Oba programa trajata 2 leti in se izvajata v okviru 3 ciklov, v obliki izrednega študija.

Študij poteka v tečajni obliki in v rokih, ki jih določi šola z razporedom predavanj. Predavanja in vaje potekajo predvidoma dvakrat tedenesko (Kozmetika: torek in četrtek; Velnes: ponedeljek in sreda), v pozno popoldanskih urah, od 16.45 do 20.45, občasno tudi ob sobotah, od 9.00 do 13.00.

Posamezno študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku (ciklu) 34 tednov, od tega 24 tednov organiziranega izobraževanja in 10 tednov prakse pri delodajalcih.

Oba programa sta ovrednotena s 120 KT po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.

Celotni višješolski študij Kozmetike in Velnesa izhaja iz najpogostejšega vzvoda, zaradi katerega ljudje obiščejo strokovnjaka za kozmetiko ali velnes, vzvoda CBL. "Client Based Learning" (učenje usmerjeno k študentu/stranki) pristop pomeni, da izhajamo iz stranke in da je kozmetik/velnes strokovnjak usmerjen k reševanju strankinih težav.

Evalvacije študija na podobnih šolah v tujini kažejo, da si študent učno vsebino tako bolje zapomni, parcialno znanje laže in bolje integrira v celovito znanje, interes za študij se poveča, sam učni proces pa študenta tudi mišljenjsko razvija.

Poleg pristopa CBL, na VSŠKV študij prevevajo še drugi vzvodi: integrativni pristop k učenju teoretičnih in praktičnih vsebin, problemska usmerjenost, stiki s strankami ves čas študija, spodbujanje aktivnega učenja, spodbujanje odgovornega in aktivnega odnosa študentov, mentorjev, inštruktorjev, izobraževalcev in drugih do študentske prakse,...

Na VSŠKV gradimo takšne odnose med študenti in predavatelji, ki so, kot verjamemo, značilni za šolo prihodnosti: ko predavatelji in študenti med učenjem sodelujejo, ko se, v okviru možnega, prilagajajo učne poti potrebam posameznika, ko se spodbuja veselje do učenja in hotenje po novem znanju,..., ko šola ni le nuja, ampak tudi želja in zadovoljstvo.

Področji kozmetike in velnesa sta stari kot človeštvo, saj se je človek skozi stoletja trudil biti lep in zdrav. Danes je ta težnja še bolj izrazita. Obe področji se zato razvijata z nesluteno naglico, strokovno usposobljen kader je iskan, dobre možnosti zaposlitve pa se ponujajo tudi v tujini.

Z menedžerskimi znanji, znanji učinkovite komunikacije, znanji tujih jezikov, znanji za oblikovanje celostnega dobrega počutja ljudi, znanji coachinga,... so diplomanti obeh programov zanimivi za turistično gospodarstvo, preventivne storitve v zdravstvu in za izvajanje samostojne dejavnosti na področju lepote, nege, zdravja, dobrega počutja, telesne aktivnosti,...

Diplomanti VSŠKV se tako uspešno zaposljujejo v lastni podjetniški iniciativi, v kozmetičnih in lepotnih centrih ter salonih, velnes, SPA, nutricionističnih in fitnes centrih, kopališčih, savnah, centrih za masažo in pedikuro, zdraviliščih, hotelih, domovih za ostarele, v operativno-svetovalnih ekipah, ki skrbijo za zdravje in zdrav življenjski slog posameznikov in skupin, zlasti na področju športa, znotraj turistične in bolnišnične dejavnosti, v športnih in trgovskih centrih,... ter povsod tam, kjer se zahteva usposobljenost pri načrtovanju, proizvodnji, trženju in prodaji (novih) kozmetičnih/velneških izdelkov/storitev ter vodenju in organizaciji poslovanja s tem v povezavi,... doma in v tujini.

 • Praktično naravnan študij, prilagojen potrebam trga dela.
 • Sproščeno učno okolje.
 • Sodobne metode in oblike dela za visoko motiviranost, aktivnost in sodelovanje študentov pri študiju.
 • Osebna obravnava študijskih potreb, želja in predlogov študentov.
 • Skrb za karierni razvoj in pomoč pri iskanju zaposlitve.
 • Visok ugled šole pri delodajalcih.
 • Številne brezplačne obštudijske dejavnosti.
 • Izbrani in preizkušeni predavatelji.
 • Konkurenčne cene.
 • 100% jamstvo za vračilo šolnine, v primeru nezadovoljstva s študijem.
 • Specialistična usmeritev šole v področje lepote, zdravja in dobrega počutja.
 • Več kot 25 letne izkušnje na področju izobraževanja mladine in odraslih.
 • VSŠKV je šola z jasno vizijo. Želimo biti najboljši pri tem kar počnemo in verjamemo, da to tudi smo!

In Vi ... si zaslužite najboljše!

Število vpisanih študentov v študijskem letu 2020/2021

0

program Kozmetika

0

program Velnes

Višješolski študijski program Kozmetika je nastal iz potreb trga dela, na pobudo delodajalcev in glede na pričakovanja uporabnikov kozmetičnih storitev.

Program Kozmetika je sodobno zasnovan. Vključuje široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja kozmetike in je usklajen s smernicami razvoja kozmetične stroke.

Program študentom nudi aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika.

Kreditno ovrednotenje po evropskem sistemu, pa omogoča mobilnost pri zaposlovanju in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem trgu dela in znanja.

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka (viš. kozm.).

Diplomanti imajo odlične možnosti razvoja kariere in udejanjanja lastnih podjetniških idej na področju kozmetične dejavnosti.

Študij kozmetike je študij prihodnosti! Dokaz temu je vse večja splošna aktivacija k trendu biti zdrav, biti lep in kako se čim bolje počutiti v svoji koži!

CILJI PROGRAMA

 • Razviti poklicna in strokovna znanja ter veščine za uspešno opravljanje kozmetične dejavnosti.
 • Oblikovati poklicno identiteto, strokoven, profesionalen in odgovoren odnos do kakovostnega opravljanja svojega dela.
Višji kozmetik / Višja kozmetičarka na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
 • Načrtuje, organizira, koordinira in vodi (lastno) kozmetično dejavnost.
 • Svetuje o lepoti, telesni negi, zdravem načinu življenja, dobrem počutju, zdravi prehrani,...
 • Samostojno načrtuje in izvaja kozmetično nego.
 • Uporablja sodobne in tehnološko najzahtevnejše naprave/aparate.
 • Komunicira s strankami in trži (nove) kozmetične izdelke in storitve.
 • Skrbi za kakovost dela, dobro počutje ter zadovoljstvo strank.
 • Spremlja razvojne trende na področju kozmetičnih preparatov, storitev in tehnologije.

VSEBINA PO MODULIH

 • Komunikacija in informatika (obvezno)
 • Osnove kozmetike (obvezno)
 • Kozmetična nega (obvezno)
 • Menedžment in svetovanje (obvezno)
 • Kozmetične naprave (obvezno)
 • Masažne tehnike (izbirno)
 • Aromaterapija (izbirno)
 • Specialna pedikura (izbirno)
 • Zdrav način življenja (izbirno)
 • Estetika (izbirno)

Poklici v velneški dejavnosti, so vsekakor poklici prihodnosti, saj se ukvarjajo z dobrim počutjem in zdravim ter uravnoteženim življenskim slogom, to pa so zelo pomembni pogoji za večjo kakovost življenja. In k tej vsi strmimo,... iz dneva v dan bolj!

V prihodnosti bo torej pomembno, KAJ se ponuja na tem področju, še bolj pomembno pa bo, KAKO se to ponuja! To pa že danes sproža nujo po visoki meri ustvarjalnosti pri oblikovanju in vpeljavi novih velneških storitev na trg ter izboljšanju že obstoječe ponudbe.

Namen študijskega programa Velnes je pridobiti uporabna znanja za sodobne pristope za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznikov ter celovito organiziranje in vodenje velneških storitev.

Program nudi aktiven študij in izbirnost posameznih predmetov oz. modulov glede na interese posameznika. Kreditno ovrednotenje po evropskem sistemu, pa omogoča mobilnost pri zaposlovanju in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem trgu dela in znanja.

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni naziv Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti (org.posl.vel.).

CILJI PROGRAMA

 • Razviti poklicna in strokovna znanjater veščine za uspešno opravljanje velneške dejavnosti.
 • Oblikovati poklicno identiteto, strokoven,profesionalen in odgovoren odnos do kakovostnega opravljanja svojega dela.
Organizator / Organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti na delovnem mestu opravlja predvsem naslednja dela:
 • Načrtuje, organizira, koordinira in vodi (lastno) velneško dejavnost.
 • Svetuje posameznikom in skupinam posameznikov (strankam) o velneških storitvah, telesni negi, zdravem načinu življenja, telesni aktivnosti, dobrem počutju, zdravi prehrani, omejevanju slabih navad in razvad,...
 • Pripravlja individualne / prilagojene programe za stranke.
 • Uporablja sodobno informacijsko tehnologijo.
 • Oblikuje in trži (nove) velneške storitve.
 • Komunicira in sodeluje s strankami, sodelavci, sodeluje v strokovnih timih.
 • Skrbi za kakovost dela, dobro počutje ter zadovoljstvo strank.

VSEBINA PO MODULIH

 • Komunikacija (obvezno)
 • Ekonomika in poslovanje (obvezno)
 • Trženje in turizem (obvezno)
 • Velnes (obvezno)
 • Zdravo prehranjevanje (izbirno)
 • Gibanje, telesne aktivnosti (izbirno)
 • Duševni velnes (izbirno)
 • Lepotna in telesna nega (izbirno)
Pogoji za vpis

V študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Kdaj in kako poteka prijava za vpis?

Prijavne roke za vpis v višješolski študij določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavni roki za študijsko leto 2021/2022 so sledeči:

 • 1. prijavni rok: 15. februar do 18. marec 2021,
 • 2. prijavni rok: 24. do 31. avgust 2021.

Prijavo za vpis oddate v zgoraj omenjenih rokih s pomočjo spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/. Prijavni obrazec elektronsko izpolnite, nato ga natisnite, izpisek lastnoročno podpišite in ga skupaj z dokazili (če so potrebna; glej naslednje vprašanje) pošljite po priporočeni pošti na višješolsko prijavno službo na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

3. prijavno-vpisni rok

Vpis je glede na prosta vpisna mesta še možen v 3. prijavno-vpisnem roku, ki poteka od 13.09.2021 do do 31.10.2021, oziroma do zasedbe prostih vpisnih mest (tisto kar je prej). Celoten postopek uredite osebno na šoli, v okviru delovnega časa od 8:30 do 16:00 oz. po dogovoru. Potrebujete original ali fotokopije spričevala o maturi in spričevala 3. in 4. letnika ter osebni dokument. Prejeli boste pogodbo o vpisu, plačilo vpisnine pa opravite naknadno, brezgotovinsko.

Šolnina (za en letnik študija)

Vpisnina:                                             290 €

Šolnina za program Kozmetika:   2.590 €
Šolnina za program Velnes:          1.690 €
---
Plačilo šolnine je možno tudi na obroke. [ Več informacij ]

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije o študiju kozmetike in velnesa na VSŠKV najdete na naši uradni spletni strani www.vskv.si.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Ulica Carla Benza 1
1000 Ljubljana
Slovenija
 
T: +386 1 5200 670
M: +386 31 742 748

Pišite nam

* Obvezna polja